Algemene voorwaarden

Hondensnackies.nl / KynoSportief
Wetterwille 10-A
8401 GB Gorredijk
06-39 65 17 03
E-mailadres : info@hondensnackies.nl
kynosportief@hotmail.com

KvK-nummer : 74672495
BTW-nummer : NL001430964B87

Algemene voorwaarden :
Hondensnackies.nl is een initiatief en handelsnaam die gebruikt wordt door KynoSportief, de hieronder opgestelde algemene voorwaarden gelden voor de verkoopsite Hondensnackies.nl, voor KynoSportief hondentrainingen gelden andere voorwaarden, deze liggen ter inzage op onze trainingslocatie.

Inhoudsopgave :
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Het aanbod
Artikel 4 - De prijs
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting van herroepingsrecht
Artikel 9 - Conformiteit en garantie
Artikel 10 - Levering, verzendkosten en uitvoering
Artikel 11 - Betaling
Artikel 12 - Klachtenregeling
Artikel 13 - Geschillen
Artikel 14 - Overmacht
Artikel 15 - Kortingsbonnen / Actiebonnen


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Hondensnackies.nl;
3. Dag: kalenderdag;
4. Algemene voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden van Hondensnackies.nl;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, hierna te noemen Hondensnackies.nl;
8. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Afbeeldingen die getoond worden op de website kunnen enigszins afwijken van het originele product.

Artikel 4 - De prijs

1. Op het moment dat de consument het aanbod van Hondensnackies.nl aanvaardt dmv het toevoegen van een product aan zijn winkelmand, is het voor Hondensnackies.nl niet toegestaan om een prijswijziging aan te brengen aan het product in deze winkelmand.
2. All onze getoonde prijzen zijn in Euro en incl. btw.
3. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen mits anders aangegeven.
4. Hondensnackies.nl handelt met een Op=Op beleid, aanbiedingen zijn slechts geldig zoals vermeld op de website en zolang de voorraad strekt.
5. Hondensnackies.nl behoudt zich het recht voor om prijzen van ons aanbod te wijzigen.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten. Voor de gevolgen van zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en is Hondensnackies.nl niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het her- roepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
5. Hondensnackies.nl zal de overeenkomst tenminste binnen dertig dagen uitvoeren.
6. Hondensnackies.nl is bevoegd om bij uitvoering van de overeenkomst gebruik van derden te mogen maken.
7. Bij bezorging aan huis zal het rapport van de vervoerder, inhoudend de weigering van acceptatie en/of de handtekening voor ontvangst, tot volledig bewijs van aflevering gelden en gaan wij als Hondensnackies.nl ervan uit dat we ons aan de leveringsplicht hebben voldaan.
8. Voor artikelen die door de brievenbus aan de consument worden afgeleverd is geen handtekening vereist, hiervoor geld een ander verzend tarief en kunt u niet een beroep op ons doen als het brievenbuspakket niet bij u thuis is afgeleverd en/of wordt vermist.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. De herroeping dient kenbaar gemaakt te worden via ons contact mail adres : info@hondensnackies.nl
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

1. Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
2. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4. Die snel kunnen bederven of verouderen;
5. Voor (Hygiënische) producten zoals bijv. snacks en voer, waarvan de consument de verzegeling dan wel de verpakking heeft verbroken.
6. Onze geleverde diensten die betrekking hebben op onze dienstverlening betreffende de hondenschool.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

Hondensnackies.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 10 - Levering, verzendkosten en uitvoering

1. Hondensnackies.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Onze verzendkosten staan vermeld op onze website.
4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zullen de bestellingen binnen 1-3 werkdagen worden verzonden, mits voorradig.
5. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht.
6. In geval van ontbinding van de overeenkomst zal Hondensnackies.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, met uitzondering van brievenbus pakketten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 11 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan via iDeal of andere diensten die bij ons in het afreken systeem worden aangeboden.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Hondensnackies.nl te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Hondensnackies.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 - Klachtenregeling

1. Hondensnackies.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 5 werkdagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hondensnackies.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Hondensnackies.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hondensnackies.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Een klacht schort de verplichtingen naar Hondensnackies.nl niet op tenzij schriftelijk anders aangegeven. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Hondensnackies.nl, zullen de betreffende geleverde producten kosteloos worden vervangen of gerepareerd.

Artikel 13 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen Hondensnackies.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 - Overmacht

1. In geval van overmacht heeft Hondensnackies.nl het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst jegens de consument op te schorten voor de duur van de overmacht, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt per e-mail aan de consument medegedeeld en Hondensnackies.nl is niet gehouden tot enige schade vergoeding.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van de verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, stakingen, niet of niet tijdige leveringen van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 15 - Kortingsbonnen / Actiebonnen

1. Het is niet toegestaan om deze op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
2. Deze zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
3. Deze zijn niet geldig op lopende aanbiedingen en reeds bestelde artikelen.
4. De kortings/actie-bon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2023 Hondensnackies.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel